Счетоводни услуги. Данъчни декларации, годишно приключване. Заплати, осигуровки, документи персонал.

Защо Парамаунт Сървисис: Ние вярваме че можем да Ви предоставим качествени счетоводни услуги на ниски цени с максимална ангажираност към Вашия бизнес,   https://paramounts.bg/en/accounting-services/
  
Счетоводни услуги. Данъчни декларации, годишно приключване. Регистрации фирми. Ниски Цени. Счетоводни услуги
 • Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента.
 • Едностранно и двустранно счетоводство.
 • Съставяне на Индивидуален сметкоплан.
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.
 • Счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните
Счетоводни Стандарти (МСС)
 • Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет.
 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.
 • Данъчни и счетоводни консултации.
 • Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
 • Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност и др.

 

Вътреобщностни доставки, придобивания. Интрастат услуги / отчетност,  https://paramounts.bg/en/company-registration-bulgaria/

Когато вашата фирма достигне и премине установените прагове от НСИ за обмен на стоки в общноста, тя се задължава да изготвя и подава интрастат декларация по образец всеки месец по електронен път към НАП.


 Обработка на заплати и ТРЗ:

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати.
 • Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл.
 • Изготвяне на трудови и граждански договори.
 • Регистрация, пререгистрация и прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на платежни и документи за он-лайн банкиране.
 • Представителство пред НАП при ревизии.
 • Анализ разходите за персонал по отдели/кост центрове на български и английски език.

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.